Adresa půjčovny: Polešovice 776, 687 37 Polešovice

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vše musí mít svůj řád, aby to fungovalo.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BD COMMODITY PŮJČOVNA KARAVANŮ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky pronajímatele BD commodity s.r.o. Ořechov 290,68737,ičo09039058 (dále jen „Pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku a případně dalších smluv (společně dále jen „nájemní smlouva“), uzavíraných mezi Pronajímatelem na jedné straně a jinou fyzickou osobou (dále jen „Nájemce“) na straně druhé. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé takové smlouvy.

1.2. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek. Je-li Nájemce právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na nájemní smlouvu všeobecné podmínky jen v případě, že to nájemní smlouva výslovně stanoví.

1.3. Smlouva uzavíraná prostřednictvím elektronické komunikace a všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Uzavírání smluv

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webových stránkách Pronajímatele je informativního charakteru a Pronajímatel ohledně těchto služeb není povinen uzavřít nájemní ani jinou smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové stránky obsahují informace o nabídce dopravních prostředků – obytných vozů k nájmu a případně o doplňkových službách nabízených Pronajímatelem, a to včetně uvedení cen a případných nákladů za jejich navrácení, pokud ze své podstaty nemohou být navráceny obvyklou poštovní cestou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, pokud se na služby vztahují. Ceny zůstávají v platnosti pouze po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat nájemci dodatečné poplatky. Tímto ustanovením není omezena možnost Pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové stránky obsahují také informace o způsobu dodání služeb a nákladech s nimi spojených, pokud takové náklady vznikají. Informace o nákladech platí pouze v případech, kdy jsou služby poskytovány v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání služby kontaktuje nájemce pronajímatele elektronicky (tj. mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře) nebo telefonicky.

2.7. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká doručením podepsané nájemní smlouvy pronajímateli elektronickou poštou.

2.8. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu, telefonu) při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí Nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby (za internetové připojení).

2.9. Pronajímatel si vyhrazuje možnost dočasného přerušení provozu webových stránek za účelem jejich údržby a úprav. V případě, že se z důvodu údržby nebo úprav objeví na webových stránkách zjevně chybné nebo nepřiměřené údaje nebo ceny, nepovažují se za nabídku služeb Pronajímatele a na jejich základě nemůže vzniknout platná nájemní smlouva. Pronajímatel bude v případě objednávek na základě takových chyb postupovat podle ustanovení občanského zákoníku o omylu.

3. Předmět smlouvy o nájmu dopravního prostředku

3.1. Přijetím objednávky na nájem dopravního prostředku – obytného vozu uzavírá Nájemce s Pronajímatelem smlouvu o nájmu dopravního prostředku, kterou se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci specifikovaný obytný vůz k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit smluvenou cenu (nájemné).

3.2. Specifikace obytného vozu je uvedena na webových stránkách a ve smlouvě. Stav a příslušenství obytného vozu mohou být blíže rozvedeny v předávacích protokolech, které Pronajímatel a Nájemce sepíší při předání vozu Nájemci do užívání a následně opět při vrácení vozu Pronajímateli po skončení nájmu.

3.3. Pronajímatel se zavazuje mít po celou dobu nájmu uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu i havarijní pojištěni předmětného vozu. Veškeré doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích včetně návodu k obsluze předá Pronajímatel Nájemci nejpozději při předání obytného vozu k užívání.

3.4. Pojištění se nevztahuje na případy při požití alkoholických nápojů nájemcem (resp. řidičem), při požití omamných a jiných návykových látek Nájemcem (resp. řidičem), při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem a další obdobné případy. Pojištění se dále nevztahuje na případný požár způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením. Při vniknutí a poškození obytného vozu způsobeného cizí osobou, hradí škodu Nájemce. V případě poškození obytného vozu Nájemce neprodleně ohlásí událost polici, mj. za účelem sepsání protokolu o poškození vozu či krádeži.

3.5. Pronajímatel žádným způsobem neodpovídá za to, jak vysoké pojistné plnění bude vyplaceno, resp. zda vyplacené pojistné plnění pokryje veškerou vzniklou škodu, ani za případné odmítnutí vyplacení pojistného plnění v celém rozsahu. Nájemce berou na vědomí, že v případě porušení těchto obchodních podmínek nebo naplnění některé z výluk pojištění není škoda pojistnou smlouvou kryta.

4. Nájemné za obytný vůz, kauce a platební podmínky

4.1. Nájemné za obytný vůz je na webových stránkách stanoveno jako sazba v Kč včetně DPH za užívání obytného vozu po dobu jednoho dne. 5.3. Nájemce dále složí Pronajímateli vratnou kauci ve výši 25.000,- Kč. Vratná kauce bude u Pronajímatele uložena do doby skončení nájmu. Kauci může Pronajímatel započíst na úhradu oprávněných nároků vůči Nájemci (např. úhrada spoluúčasti při vzniku pojistné události, poplatek za pozdní vrácení obytného vozu a další poplatky, náklady na opravu poškození vozu nad rámec běžného opotřebení, náklady na opravu poškození vozu způsobenou užíváním nekvalitního paliva a podobně).

4.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky uhradí Nájemce Pronajímateli první platbu ve výši minimálně 50 % nájemného. Zbývající část nájemného spolu s vratnou kaucí a případnými fixními poplatky uhradí Nájemce nejpozději do 30 dnů před dnem počátku nájmu (tedy před dnem zapůjčení vozu). Pokud je objednávka potvrzena méně než 30 dní před dnem počátku nájmu, je Nájemce povinen zaplatit celou částku nájemného, kauci a poplatky do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky.

4.5. Pokud Nájemce neuhradí některou z předepsaných částek včas, je Pronajímatel oprávněn od uzavřené nájemní smlouvy odstoupit. Nájemce je v takovém případě dále povinen uhradit Pronajímateli storno poplatky v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že až do úhrady první předepsané částky bude přijímat na obytný vůz i rezervace v dalším pořadí. V případě, že Nájemce neuhradí předepsané částky včas, vystavuje se riziku odstoupení od nájemní smlouvy a upřednostnění rezervace dalšího zájemce v pořadí.

4.6. Vratnou kauci, případně její zbývající část, Pronajímatel vrátí Nájemci do 14 dnů ode dne ukončení nájmu (tedy vrácení vozu) převodem na bankovní účet Nájemce. V případě rozsáhlejších nebo skrytých škod na voze je Pronajímatel oprávněn zadržovat kauci i déle, avšak nejvýše po přiměřenou dobu potřebnou pro zjištění rozsahu těchto škod.

4.7. Nájemné a další platby na základě uzavřené smlouvy může Nájemce uhradit Pronajímateli následujícími způsoby: • bezhotovostně převodem na účet Pronajímatele č. 211741554/0300, vedený u čsob (dále jen „účet Pronajímatele“) • nebo také v hotovosti u Pronajímatele na adrese Ořechov 290.

4.8. Při bezhotovostní platbě je Nájemce povinen uvést příslušný variabilní symbol platby. Povinnost Nájemce uhradit určitou částku je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.

4.9. Po přijetí objednávky obdrží Nájemce elektronickou poštou zálohovou fakturu. Po zaplacení první platby nájemného, zbývající části nájemného včetně kauce a fixních poplatků vystaví Pronajímatel Nájemci daňový doklad k přijaté platbě, doklad ke každé přijaté platbě. Finální daňový doklad- finální faktura bude vystavena po vrácení vozu Nájemcem Pronajímateli, zdanitelné plnění je den vrácení vozu.

4.10. Pokud Nájemce uhradí vyšší částku, než je uvedena na příslušné finální faktuře, je povinen neprodleně o tomto informovat Pronajímatele a domluvit se na dalším postupu jak přeplatek vrátit či jinak využít. Pokud Nájemce z jakéhokoliv důvodu pošle duplicitní platbu, musí o tomto opět neprodleně informovat Pronajímatele. Vracená částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 200,-Kč. Tento poplatek zahrnuje manuální zpracování celé transakce a také veškeré bankovní poplatky spojené s danou transakcí, které Pronajímateli naúčtovala banka. V případě vyšších bankovních poplatků než jsou standardní vnitrostátní poplatky za příchozí a odchozí platby bude o tyto poplatky vracená částka taktéž ponížena. Pokud částka přeplatku nebude dostačující, aby pokryla náklady s tímto spojené, nemůže být tato částka navrácena.

5. Provozní náklady

5.1. V ceně nájmu je zahrnuto:

5.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu (povinné ručení); 5.1.2. havarijní pojištění vozu se spoluúčastí 10 %, min. 10.000 Kč, přičemž pojištěním není kryto poškození interiéru vozu ani jeho příslušenství Nájemcem nebo třetími osobami, zavazadla ani osobní věci pro případ vykradení nebo vandalismu; 5.1.3. pravidelný servis a údržba vozu (v provozovnách Pronajímatele); 5.1.4. dálniční známka platná na území České republiky; 5.1.5. běžné opotřebení vozu.

5.2. Nájemce je povinen nést samostatně náklady zejména na:

5.2.1. pohonné hmoty, a to kvalitní palivo „Diesel“ bez bio složky

5.2.2. opravy poškození vozu v důsledku používání nekvalitních pohonných hmot;

5.2.3. spoluúčast z havarijního pojištění při škodních událostech; 5.2.4. opravy pneumatik;

5.2.5. mýtné, silniční a obdobné poplatky mimo Českou republiku;
5.2.6. nadměrné opotřebení vozu;

5.2.7. pokuty od Policie ČR (případně od policií cizích států), pokud jsou nárokovány za porušení předpisů uskutečněné v době trvání nájmu vozu;

5.2.8. pořízení nového hasicího přístroje nebo lékárničky v případě jejich použití Nájemcem;

5.2.9. veškeré další náklady spojené s provozem obytného vozu, není-li v těchto všeobecných podmínkách uvedeno jinak

5.3. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat Nájemci vedle nájemného poplatek ve výši 2.000,- Kč za doplnění náplní potřebných k užívání obytného vozu k rekreaci, zejména za 2 ks 10 kg plynové náplně, sanitární chemii, speciální toaletní papír a obdobný spotřební materiál.

5.4 Před předáním vozu bude Nájemci Pronajímatelem nabídnuta možnost objednat si dodatkové služby do okamžiku předání vozu nájemci, a to zejména: • Služba „Úklid interiéru a mytí exteriéru“ za poplatek 1500,- Kč vč. DPH • Služba „Dřívější vyzvednutí vozu“ první den nájmu již od 8:00 za poplatek 1.000,-Kč vč. DPH • Služba „Pozdějšího vrácení vozu“ poslední den nájmu do 18:00 za poplatek 1.000,-Kč vč. DPH • Zakoupit si 2. a další 10 kg plynovou náplň čistého Propanu za poplatek 550,-Kč vč. DPH za kus • Zapůjčit si, po dobu zapůjčení vozu, prostěradla na všechny matrace ve vozidle za poplatek 200,- Kč/ks vč. DPH, který bude stržen z kauce. Poplatek za zapůjčení prostěradel je včetně jejich čištění. Pokud Nájemce tuto možnost využije, bude zaznamenána v seznamu vybavení. Nájemce byl seznámen s čistotou matrací a v případě znečištění matrací bude účtována sankce dle VOP.

5.5. Pronajímatel je oprávněn Nájemci vyúčtovat následující dodatečné poplatky:

5.5.1. za profesionální vyčištění interiéru vozu v případě vrácení vozu Pronajímateli v znečištěném stavu bude Nájemci vyúčtováno 4.000 ,-Kč. V případě, že znečištění vozu nebude možné odstranit běžně dostupnými prostředky, uhradí Nájemce náklady zvláštního čištění nebo náhradu vzniklé škody;

5.5.2. za vyprázdnění odpadní nádoby WC, pokud nebude před vrácením vozu vyprázdněna Nájemcem, bude účtováno 1.500 Kč

5.5.3. za nevrácení osvědčení o technickém průkazu vozu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace bude vyúčtováno 5.000,- Kč za každou nevrácenou položku;

5.5.4. za nevrácený klíč od zapalování vozu bude vyúčtováno 10.000,- Kč; za nevrácený klíč od obytné části vozu bude vyúčtováno 10.000,- Kč;

5.5.5. za příslušenství vozu, které Nájemce nevrátil Pronajímateli při vrácení vozu, nebo bylo vráceno zničené nebo poškozené, bude Nájemci vyúčtována cena pořízení příslušenství nového;

5.5.6. za neohlášení Pronajímateli jakékoli škody vzniklé na obytném voze, zdraví či majetku třetí osoby v souvislosti s provozem vozu, a to bez ohledu na její rozsah, a dále za neohlášení závady, poruchy, potřeby oprav nebo právní nezpůsobilosti vozu k provozu (odcizení nebo ztráta registračních značek, osvědčení o technickém průkazu a podobné) bude Nájemci účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč; za každý jednotlivý případ; nárok Pronajímatele na náhradu újmy tím není dotčen;

5.5.7. za paušální náhradu administrativních nákladů spojených s odstraňování škod na vozidle v případě poškození vozidla vinou nájemce bude účtováno 1.000,- Kč;

5.5.8. za škodu odpovídající ztrátě utrpěné vůči pojistnému plnění v důsledku pojistné události vzniklé zaviněným jednáním Nájemce, přičemž výše bude stanovena Pronajímatelem přiměřeně dle konkrétní pojistné události.

6. Místo a termín předání obytného vozu, trvání smlouvy

6.1. Místem předání vozu Nájemci do užívání i vrácení vozu Pronajímateli je místo podnikání Pronajímatele na adrese Ořechov 290, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

6.2. Smlouva o nájmu dopravního prostředku je uzavřena na dobu určitou, kterou Nájemce uvedl v objednávce. Nejkratší dobou nájmu jsou 3 dny (vedlejší sezona, mimo sezona). V hlavní sezóně minimálně 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.3. V den počátku nájmu je Nájemce povinen převzít obytný vůz v době od 13:00 do 18:00. Přesný čas předání bude upřesněn Pronajímatelem na základě časových možností a harmonogramu Pronajímatele. V den skončení nájmu je Nájemce povinen vrátit obytný vůz nejpozději do 12:00. Při vrácení vozu vždy Nájemce předá Pronajímateli vozidlo společně s doklady a klíčky a bude proveden zápis o stavu ujetých km a pohonných hmot. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel může podle časových možností provést podrobnější kontrolu obytného vozu až následně. V případě pozdějšího zjištění nedostatků nebo škod Pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a bez zbytečného odkladu je oznámí Nájemci. Tím není dotčena povinnost Nájemce neprodleně ohlásit Pronajímateli jakoukoli škodu nebo závadu, ke které na voze došlo.

6.4. Nájemce je povinen při převzetí obytný vůz řádně prohlédnout a sepsat do předávacího protokolu případné závady a nedostatky. Nájemce nese případné následky nesplnění této povinnosti.

6.5. Nájemce je povinen vrátit obytný vůz Pronajímateli včetně veškerého příslušenství a dokumentace nejpozději v den ukončení nájmu. Nájemce vrátí obytný vůz bez nečistot, s vyprázdněnou odpadní nádobou WC, umytým exteriérem bez dalších odpadů a s plnou nádrží paliva „Diesel“ bez biosložky. Pokud Nájemce vrátí vůz s nedotankovanou nádrží na Diesel, bude účtován poplatek 500,- Kč a částka za chybějící pohonné hmoty.

6.6. Pokud Nájemce vrátí obytný vůz v den skončení nájmu po 12:00, je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci jednorázový příplatek ve výši 5.000,- Kč, který bude stržen z vratné kauce.

6.7. V případě nevrácení obytného vozu v denskončení nájmu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení Nájemce s vrácením vozu.

6.8. Po dobu trvání nájmu obytného vozu nabízí Pronajímatel Nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny Pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese Nájemce sám a Pronajímatel za ně neodpovídá.

7. Podmínky užívání obytného vozu, povinnosti Nájemce

7.1. Nájemce musí užívat obytný vůz výhradně na pozemních komunikacích a v souladu s právním řádem a návodem k obsluze, nesmí užívat vůz k účasti na kriminálních činech a k obdobným účelům.

7.2. Nájemce musí užívat obytný vůz vždy jen s kvalitním palivem „Diesel“ bez biosložky. Nájemce přebírá i vrací obytný vůz s plnou nádrží tohoto paliva. V případě vrácení vozu bez doplněného paliva vyúčtuje Pronajímatel Nájemci jeho doplnění.

7.3. Ve voze je zakázáno kouřit a převážet nebo přechovávat zvířata, pokud se Nájemce před zahájením nájmu písemně nedohodl s Pronajímatelem jinak.

7.4. Vůz mohou řídit pouze osoby uvedené Nájemcem v objednávce nebo odsouhlasené smluvními stranami v předávacím protokolu, které musí být ve věku min. 21 let a současně musí být držiteli řidičského oprávněni skupiny B po dobu nejméně 3 let. Tyto údaje Nájemce doloží předložením kopie řidičského průkazu nebo jiným vhodným způsobem. Nájemce nesmí přenechat vůz do užívání jiné osobě, než je uvedeno výše. Nájemce zároveň v objednávce nebo v předávacím protokolu uvede seznam spolucestujících.

7.5. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Moldávie. V případě výjezdu do zahraničí je Nájemce povinen dodržovat veškeré právní předpisy příslušného státu.

7.6. V případě dlouhodobého nájmu (nad 1 měsíc) je Nájemce povinen včas předávat vůz Pronajímateli k provádění veškerých servisních prohlídek, údržeb, oprav, technických kontrol a měření emisí v provozovnách Pronajímatele. Oprava v jiném autorizovaném servisu může být na náklady Pronajímatele provedena pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele, jinak nese náklady Nájemce.

7.7. Nájemce musí Pronajímateli neprodleně ohlásit telefonicky/mailem jakoukoli škodu vzniklou na obytném voze, zdraví či majetku třetí osoby v souvislosti s provozem vozu, a to bez ohledu na její rozsah. Je dále povinen Pronajímateli neprodleně ohlásit závadu, poruchu, potřebu opravy nebo právní nezpůsobilost vozu k provozu, jako jsou odcizené nebo ztracené registrační značky, odcizené nebo ztracené osvědčení o technickém průkazu a podobně. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení obytného vozu je Nájemce povinen předat Pronajímateli kopie veškerých podkladů a záznamů (včetně policejních) o příslušné události a je povinen poskytnout Pronajímateli veškerou součinnost při řešení související pojistné události.

7.8. V případě, že Nájemce zaviní škodu na obytném voze a vůz bude z tohoto důvodu mimo provoz nebo v servisu po dobu delší než sedm pracovních dní, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli i ušlý zisk, který v důsledku této události vznikl.

8. Ukončení smlouvy, práva z vadného plnění

8.1. Nájemce bere na vědomí, že uzavřená smlouva o nájmu obytného vozu představuje smlouvu o krátkodobém nájmu automobilu za účelem využití volného času v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku. Nájemce proto není oprávněn po potvrzení objednávky bezplatně odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu § 1829 občanského zákoníku.

8.2. Nájemce je oprávněn jednostranně zrušit sjednanou smlouvu pouze v případě, že uhradí Pronajímateli následující storno poplatky:

8.2.1. při zrušení 30 a více dnů přede dnem počátku nájmu = 50% z celkového sjednaného nájemného;

8.2.2. při zrušení 15 a více dnů dnem počátku nájmu = 80% z celkového sjednaného nájemného;

8.2.3. při zrušení 14 a méně dnů přede dnem počátku nájmu = 100% z celkového sjednaného nájemného.

8.3. V případě jednostranného zrušení sjednané smlouvy Nájemcem vrátí Pronajímatel peněžní prostředky přijaté od Nájemce do čtrnácti (14) dnů od takového zrušení, a to po započtení příslušných storno poplatků a případných dalších nároků. Pronajímatel zašle peněžní prostředky bezhotovostní platbou na účet Nájemce, ze kterého byla částka uhrazena nebo který Nájemce označí pro účely vracení plateb.

8.4. Práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Pronajímatel odpovídá Nájemci, že mu bude nájem obytného vozu zajištěn bez vad.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Nájemce u Pronajímatele na adrese jeho místa podnikání.

8.6. Nájemné je (s výjimkami upravenými výše) nevratné, ledaže byl obytný vůz neschopný provozu z důvodů na straně Pronajímatele. V takovém případě je vratná poměrná část nájemného za dobu neprovozuschopnosti vozu z důvodu na straně Pronajímatele. Předčasné vrácení obytného vozu z rozhodnutí Nájemce, nepojízdnost vozu z důvodu havárie nebo jiné pojistné události ani odcizení vozu nejsou důvodem k vrácení celého ani části nájemného Nájemci.

8.7. Stane-li se po vzniku závazku předmět smlouvy nesplnitelným z důvodu Pronajímatelem nezaviněné události (havárie, odcizení vozu a obdobné) či vyšší moci, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Tímto se vylučuje ustanovení § 2006 věta druhá občanského zákoníku. Pronajímatel oznámí Nájemci bez zbytečného odkladu skutečnost způsobující zánik závazku a do 3 dnů vrátí Nájemci složenou kauci a uhrazené nájemné. Nájemce nemá právo na náhradu škody vzniklé zánikem závazku z uvedeného důvodu.

9. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení a cookies

9.1. Nájemce svým podpisem smlouvy o pronájmu uděluje Pronajímateli svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s tím, aby Pronajímatel nakládal s osobními údaji, které Nájemce uvedl (včetně rodného čísla), a aby tyto údaje dále zpracovával a shromažďoval za účelem administrace nájmu obytných vozů, dodání služeb a vyhodnocování těchto činností, předání obchodním partnerům Pronajímatele (pojišťovna, asistenční služba apod.), předání orgánům veřejné moci v případě řešení situací vzniklých v souvislosti s nájmem vozu a dále pro evidenci všech smluvních vztahů mezi Pronajímatelem a Nájemcem, a to po dobu nezbytnou k výkonu těchto činností v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje uvedené Nájemcem mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Pronajímatele. Pronajímatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

9.2. Nájemce (případně osoba jednající jeho jménem) v této souvislosti uděluje Pronajímateli souhlas s pořízením kopie svého průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu) a řidičského průkazu.

9.3. Poskytnutí osobních údajů Nájemcem je dobrovolné. Nájemce je oprávněn na požádání získat informace o zpracování osobních údajů, žádat o jejich opravu, o vysvětlení pro případ rozporu zpracovávání s ochranou soukromého a osobního života Nájemce nebo se zákonem a o odstranění tohoto závadného stavu. Nájemce je dále oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nájemce bere na vědomí, že odvolání souhlasu může znemožnit nebo omezit poskytování služeb ze strany Pronajímatele.

9.4. Nájemce souhlasí se zasíláním informací týkajících se služeb Pronajímatele a jeho obchodních sdělení a sdělení společností s ním majetkově spjatých na elektronickou adresu a jiné kontaktní údaje Nájemce v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

9.5. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je možné provést objednávku na webové stránce a plnit povinnosti Pronajímatele z nájemní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Nájemce, může Nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy obytnakymorava@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašle Pronajímatel na elektronickou adresu Nájemce. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv mezi Pronajímatelem a Nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Pronajímatelem a Nájemcem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/…odr.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Nájemce na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Nájemce souhlasí s tím, že mu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou Nájemcem v uživatelském účtu.

10.5. Webové stránky obytnakymorava.cz jsou majetkem Bd commodity s.r.o. Přestože lze získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně případný Nájemce projevuje souhlas s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky Pronajímatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z těchto podmínek, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený smlouvou mezi Pronajímatelem a Nájemcem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.

11.3. Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit. Nestanoví-li Pronajímatel výslovně jinak, taková změna se nevztahuje na již sjednané nájmy obytných vozů, pro které se uplatní původní znění všeobecných podmínek. Pronajímatel oznámí změnu všeobecných podmínek prostřednictvím svých webových stránek; v případě, že má změna dopadat i na již sjednané nájmy obytných vozů, oznámí Pronajímatel změnu i dotčeným Nájemcům prostřednictvím e-mailu. Takto dotčení Nájemci, na které dopadají změny všeobecných podmínek, přestože sjednali nájem obytných vozů před oznámením změn, jsou oprávněni vypovědět nájemní smlouvu do 14 dnů od přijetí příslušného oznámení. Další využití služeb Pronajímatele po oznámení změn se považuje za přijetí těchto změn. Aktuální verze všeobecných podmínek je k dispozici na internetové adrese: obytnakymorava.cz

11.4. Smlouva uzavřená mezi Nájemcem a Pronajímatelem včetně všeobecných podmínek je archivována Pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná. Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.5. Pronajímatel si vyhrazuje právo u každého obytného vozu provést monitoring jeho polohy sledovacím zařízením.

11.6. Kontaktní údaje Pronajímatele: adresa pro doručování  obytnakymorava@seznam.cz

Užijte si skvělý zážitek s našimi obytňáky!